Điều khoản sử dụng

1. Định nghĩa

VIETGEN là Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng GEN – VIETGEN. (Dịch vụ) là quá trình phân tích các mẫu sinh học Khách hàng cung cấp cho VIETGEN để xác định gen. ”Khách hàng” là các cá nhân hay người đại diện pháp luật sử dụng Dịch vụ của VIETGEN.

2. Dịch vụ xét nghiệm

2.1 Khi cung cấp mẫu hoặc thanh toán chi phí cho VIETGEN, Khách hàng đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ.

2.2 Dịch vụ do VIETGEN cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng của Khách hàng. VIETGEN không có trách nhiệm trình bày hay diễn giải kết quả của Dịch vụ nếu kết quả này được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài phạm vi Dịch vụ được chi trả bởi Khách hàng.

2.3 Đối với các mẫu được thu theo quy trình pháp lý, VIETGEN tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế áp dụng cho bảng kết quả pháp lý. Mặc dù kết quả xét nghiệm của VIETGEN được chấp nhận bởi các cơ quan hành chính, tại mỗi địa phương quy định có thể khác biệt.

3. Thanh toán

Chi phí Dịch vụ cần được thanh toán trước khi tiến hành xét nghiệm. Thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi.

4. Quyền và nghĩa vụ

4.1 Khách hàng bảo đảm rằng mình có đầy đủ quyền hợp pháp để thực hiện trực tiếp hay gián tiếp việc thu thập, bảo quản và gởi các mẫu sinh học cần thiết đến VIETGEN để thực hiện Dịch vụ mà Khách hàng chi trả.

4.2 Khách hàng đảm bảo gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả xét nghiệm ADN sẽ không gây rối, khủng bố, đe dọa,… qua điện thoại, đến trực tiếp hoặc bất cứ hình thức nào khác tới nhân viên và trung tâm VIETGEN. Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho VIETGEN và các đối tác tất cả những thiệt hại, tổn hao, và các chi phí phát sinh từ những việc này.

5. Chính sách hoàn tiền

Việc hoàn tiền có thể được xem xét và tùy theo quyết định của VIETGEN, sau khi khấu trừ chi phí quản lý và chuyển phát.

Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Zalo